Koulutus – Aasia on meille A & O

Koulutustoiminnan osuus Avaintuloksen vuotuisesta liikevaihdosta on ollut strategiamme mukaisesti jo 15 vuoden ajan yli 90 %. Koulutustemme painopistealueena on pitkäkestoisten Aasia-ohjelmien tuottaminen yhdessä Etelä-Suomen ELY-keskusten ja paikallisten oppilaitosten kanssa. Toinen painopistealueemme on suomalaisille yrityksille ja yhteisöille tarjottava Aasian kaupan ja liiketoimintakulttuurien lyhytkestoinen koulutus.

Koulutuspalvelujemme kohderyhmiin kuuluvat:

 • Kansainvälisillä markkinoilla toimivat pk-yritykset ja suuryritykset, jotka ovat joko suunnittelemassa tai laajentamassa Aasian toimintojaan
 • Korkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset, jotka etsivät Tyynenmeren Aasian maista koulutussektorin tai julkishallinnon yhteistyökumppaneita
 • Julkishallinnon yksiköt (kaupungit, kunnat) ja järjestöt, joille Aasian maat ovat strateginen painopiste.

Avaintuloksen toimijat ovat kouluttaneet syli 1 200 suomalaisyritysten Aasian projekteihin osallistunutta henkilöä. Yritys on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa myös 48 suomalaisen pk-yrityksen Aasia-toimintojen avauksia tai liiketoiminnan laajennuksia. Suuryritysten lisäksi Aasia-koulutustemme asiakkaina on ollut yli 150 suomalaista pk-yritystä.

Moni asiakasyrityksemme on osallistunut yhdessä eri ELY-keskusten ja yhteistyöyritystemme kanssa toteuttamiimme 6-18 kuukauden pituisiin Aasian liiketoiminnan kehittämisohjelmiin. Avaintuloksen roolina näissä ohjelmissa on ollut koulutus, Workshop-pohjainen konsultointi, markkinatutkimusten laatiminen, Aasian liiketoimintamatkojen organisointi, partnereiden haku Aasiasta ja osallistujien henkilökohtainen mentorointi. Esimerkkejä tämäntyyppisistä ohjelmista ovat:

 • ChinaLink 1 ja 2 (Tampere)
 • China Trade-projekti (Tampere)
 • Silkkitie-ohjelma (Helsinki)
 • Eteläpohjalaisen osaamisen tuotteistamishanke (Seinäjoki ja Etelä-Pohjanmaan kunnat)
 • Metsä-, rakennus- ja puuteknologia-alan Aasia-osaamisen projekti (Joensuu)
 • Technical Visits China-hanke (Turku)

Työvoimakoulutusohjelmat – Jotta ammattilaiset pääsisivät töihin!

Vuonna 1993 Suomessa oli lama, joka jätti pahat arvet suomalaiseen yhteiskuntaan, yrityksiin ja ihmisiin. Jukka Lahtisen sanoin: ’Mietin keväällä 1993 kuumeisesti, että miten suomalaiset yritykset saisivat senhetkisen vaatimattoman Aasian kauppansa nousuun tilanteessa, jossa melkein kaikelle länsimaiselle teknologialle ja osaamiselle oli hyvä kysyntä Aasiassa. Ehdotin Hämeen työvoimapiirille, että Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus TYT voisi järjestää työvoimapoliittisen aikuiskoulutusohjelman parillekymmenelle työttömälle diplomi-insinöörille ja ekonomille. Ensimmäinen Aasia-ohjelmamme alkoi Hämeenlinnassa vuonna 1993.’

Hämeenlinnan Aasia-projektin onnistumisen ansiosta Avaintuloksen päätuote on jo 25 vuoden ajan ollut 7-8 kuukautta kestävä Aasian kaupan ja liiketoimintakulttuurien työvoimakoulutus, jonka paikallinen ELY-keskus aina kilpailuttaa. Nämä ohjelmat on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulutetuille, pääasiassa kaupallisen tai teknillisen alan työttömille, jotka kaipaavat työuraansa uusia haasteita ja haluavat ohjelman kautta työllistyä vakituisesti Aasian liiketoiminnan tehtäviin. Hakijoita näihin ohjelmiin on ollut aina moninkertainen määrä suhteessa aloituspaikkoihin.

Osallistujat ovat olleet iältään 20-62 -vuotiaita. Hieman yli 60 % osallistujista on ollut miehiä ja vajaa 40 % naisia. Yli 80 % ohjelmien osallistujista on suorittanut joko kaupallisen tai teknillisen korkeakoulututkinnon. Osa koulutettavista on ollut vastavalmistuneita, mutta osalla on ohjelmaan tullessaan ollut jo vaikuttava kansainvälinen työura takanaan. Koulutusten antia on varsinaisen opetettavan tiedon lisäksi ollut palautteiden mukaan toisten osallistujien ja yritysten kokemuksista oppiminen, rento ja keskusteleva opetustyyli, henkilökohtainen ohjaus ja opintomatka Aasiaan.

Aasia-koulutusten kautta voi hakeutua lähes mille alalle tahansa, yksityiselle tai julkiselle sektorille. Päätavoitteena on luonnollisesti pääseminen mielekkääseen projektityöyritykseen oppimaan asioita työssä ja pysyvä työllistyminen ohjelman päättymisen jälkeen: ’Koulutuksemme käyneet henkilöt työllistyvät hyvin usein myynnin ja markkinoinnin sekä teknistä osaamista vaativiin esimies-, johto- ja asiantuntijatehtäviin. Erityisesti nuoret osallistujamme tai alaa vaihtavat hakevat lähinnä assistentin tehtäviä ja kokemuksen karttuessa etenevät vaativampiin tehtäviin. Osallistujamme ovat päässeet myös hankinnan ja laadunvalvonnan työtehtäviin, jotkut myös rahoitus-, ympäristö- tai hyvinvointitoimialoille ja hyvin usein kansainvälisiin koulutusalan työtehtäviin. Muutama osallistuja on edennyt projektityöjaksonsa jälkeen toimitusjohtajaksi. Moni osallistuja on innostunut Aasian tarjoamista mahdollisuuksista niin paljon, että he ovat alkaneet yrittäjiksi.’

Avaintulos Oy on toteuttanut tähän mennessä yhteensä 40 Aasian työvoimakoulutusohjelmaa. Ohjelmissa on noin 3 kuukauden pituinen Aasian kauppaan ja liiketoimintakulttuureihin erikoistava koulutusjakso, 5 kuukauden pituinen työssäoppimisjakso, Jukka ja Susanna Lahtisen johtama liiketoimintamatka Kiinaan ja Hongkongiin sekä osallistujien henkilökohtainen ohjausosuus: ’Ohjelmiemme vaikuttavuustutkimukset osoittavat, että olemme onnistuneet työllistämään näiden ohjelmien avulla jo lähes 600 osaajaa. Työ- ja elinkeinoministeriön virallisten OPAL-palautteiden keskiarvo 10:stä viimeksi toteuttamastamme ohjelmasta on ollut 4.5/5.0. Yhteensä ohjelmissamme on ollut 698 osallistujaa ja 480 projektityöntekijän työssäoppimisjaksolle ottanutta yritystä.’

Aasiaan liittyviä työvoimakoulutusohjelmia olemme toteuttaneet joko Avaintuloksen omina projekteina tai yhdessä paikallisen oppilaitospartnerin kanssa vuosina 1993–2018 seuraavasti:

 • 14 ohjelmaa – Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus TYT
 • 4 ohjelmaa – Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen ammattikorkeakoulu
 • 12 ohjelmaa – Varsinais-Suomen ELY-keskus / Turun ammattikorkeakoulu
 • 8 ohjelmaa – Uudenmaan ELY-keskus
 • 1 ohjelma – Pohjois-Savon ELY-keskus/Pohjois-Savon aikuiskoulutuskeskus/ATC Oy
 • 1 ohjelma – Länsi-Suomen lääninhallitus/Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Avaintulos aloittaa 1.10.2018 Turun ammattikorkeakoulun kanssa kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijakoulutuksen, International Business Expert. Tähän ohjelmaan valitaan 20 osallistujaa niin, että 10 osallistujaa valitaan Tyynenmeren Aasian ja 10 osallistujaa saksankielisen Euroopan suuntautumisvaihtoehtoon. Turun Aasia-ohjelmiin on vuosina 1993-2017 osallistunut 164 henkilöä ja 128 yritystä. Vuonna 2017 päättyneen Turun ohjelman työllistävyysaste keväällä 2018 oli 88 %.

Vuonna 2006 Avaintulos toteutti yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa ensimmäisen Aasia-työvoimakoulutuksensa Gateway to Asian Business FEC 1. Uudenmaan seitsemän Aasia-ohjelman osallistujamäärät ovat vaihdelleet 21-31 osallistujan välillä ja työllistymistavoite, vähintään 70 % osallistujista, on saavutettu kaikissa ohjelmissa: ’Uudenmaan Gateway-ohjelmat ovat muihin työvoimakoulutuksiimme verrattuna erilaisia siltä soin, että Avaintulos on toteuttanut nämä ohjelmat omana työnään ilman paikallista oppilaitosta.’

Ammattikorkeakoulujen Aasia-opetus

 Avaintuloksen Aasia-tiimi on vastannut Metropolia ammattikorkeakoulussa ja sen edeltäjissä (Mercuria Business School ja EVTEK) Aasian kaupan ja liiketoimintakulttuurien opetuksesta vuodesta 1995 alkaen. Ohjelman vastuuhenkilönä on vuodesta 2013 alkaen toiminut Avaintulos Oy:n kehitysjohtaja, FM Susanna Lahtinen. Metropoliassa opiskelijan on ollut mahdollista suorittaa englannin kielellä 5 Aasia-kurssia:

 • Asia-Pacific as a Business Area (5 op)
 • Business in China (5 op)
 • Human and Environmental Challenges of Asia-Pacific (5 op)
 • Sourcing from Asia (5 op)
 • Business in India (5 op)

Avaintulos Oy voi neuvotella myös muiden ammattikorkeakoulujen kanssa Aasian kauppaan ja liiketoimintakulttuureihin liittyvien kurssien tai koulutuskokonaisuuksien toteuttamisesta. Ottakaa yhteys Susanna tai Jukka Lahtiseen, niin järjestämme asiaa koskevan tapaamisen.

Avaintuloksen Aasia-tiimi on toteuttanut vuosina 1993–2018 lyhyt- tai pitkäkestoista Aasia-opetusta 16 ammattikorkeakoulussa: Centria, Haaga-Helia, Häme, Jyväskylä, Kaakkois-Suomi, Kajaani, Karelia, Kymenlaakso, Lahti, Oulu, Saimaa, Satakunta, Savonia, Seinäjoki, Tampere ja Turku. Jukka Lahtinen on pitänyt Aasia-kursseja myös Itä-Suomen, Turun ja Vaasan yliopistoissa sekä Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Aasian kaupan approbatur-koulutus

Vuosina 2002–2003 Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus TYT järjesti yhdessä Kuopion aikuiskoulutuskeskuksen kanssa 21 opintoviikon laajuisen koulutusohjelman Itä-Suomen Aasia-approbatur. Koulutuksen johtajina toimivat Jukka Lahtinen ja TYTin koulutuspäällikkö, KTM Tuija Majuri. Ohjelma oli suunnattu itäsuomalaisten yritysten ja oppilaitosten keskeisille Aasia-toimijoille.

Samanlaajuinen approbaturkoulutus toteutettiin myös Mikkelissä vuosina 2006–2007 yhdessä TYTin Tuija Majurin ja Suomen Nuoriso-opiston koulutuskehittäjän Pauli Haataisen kanssa. Kumpaankin ohjelmaan liittyi Avaintulos Oy:n tuottama 1.5 vuoden pituinen koulutusjakso, Tampereen yliopiston antama todistus yliopistollisen approbatur-arvosanan (21 ov) suorittamisesta sekä Jukka Lahtisen yhdessä Tuija Majurin kanssa johtama 2 viikon pituinen tutustumismatka Thaimaahan, Malesiaan, Hongkongiin ja Kiinaan.

Tällä hetkellä Avaintulos ei ole mukana Aasiaan liittyvässä yliopistollisessa arvosanakoulutuksessa, koska Jukka Lahtinen jäi elokuun 2015 alussa eläkkeelle Tampereen yliopiston markkinoinnin lehtorin ja Asian Studies -ohjelman johtajan tehtävistä 30 vuoden palveluksen jälkeen. Tampereen yliopistossa Aasia-kurssin hänelle suoritti 4 080 opiskelijaa, 72 maasta.

Markkinointi- ja strategiakoulutus

Avaintulos on suunnitellut ja toteuttanut toimintansa aikana toistasataa omatuotantoista tai asiakasyrityksille räätälöityä koulutustilaisuutta. Osa näistä koulutuksista on suunnattu suuryrityksille, mutta olemme järjestäneet koulutusta myös kymmenille pk-yrityksille, oppilaitoksille, kaupunkien ja kuntien hallintokunnille, valtionhallinnon yksiköille ja monien eri toimialojen järjestöille. Avaintuloksen markkinointi- ja strategiakoulutuksen keskeisiä painopistealueita ovat:

 • Yritys- ja markkinointistrategioiden laatiminen. Jukka Lahtisen 45 vuoden aikana kehittämää strategialomaketta on käytetty yli 1 000 organisaation liiketoimintastrategian laatimisessa.
 • Liiketoimintasuunnitelmien analysointi, laatiminen ja kehittäminen (Business Plan -koulutus)
 • Brändi-strategioiden laatiminen ja suomalaisten brändien kansainvälistäminen
 • Palvelukonseptien suunnittelu, toteutus, arviointi ja muutostarpeiden ennakointi
 • Asiakasarvo-ajattelulle perustuva koulutus (Customer Value Co-creation -malli)
 • Innovaatioiden ja osaamisen tuotteistamisprojektit
 • Neuvottelevan myyntityön ja asiakaspalvelun seminaarit
 • Kansainvälisen liiketoimintaympäristön tutkiminen, analysointi ja hyödyntäminen
 • Kansainvälistymisen toimintavaihtoehtojen analysointi ja valinta
 • Teknologian siirtoprojekteissa tarvittava osaaminen