KOULUTUS

Aasia on meille A & O

Koulutustoiminnan osuus Avaintuloksen vuotuisesta liikevaihdosta on nykyisin 100% liikevaihdosta. Koulutustemme painopistealueena on pitkäkestoisten Aasia-ohjelmien tuottaminen yhdessä Etelä-Suomen ELY-keskusten. Toinen painopistealueemme on suomalaisille yrityksille ja yhteisöille tarjottava Aasian kaupan ja liiketoimintakulttuurien lyhytkestoinen koulutus.

Koulutuspalvelujemme kohderyhmiin kuuluvat:

 • Kansainvälisillä markkinoilla toimivat pk-yritykset ja suuryritykset, jotka ovat joko suunnittelemassa tai laajentamassa Aasian toimintojaan
 • Korkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset, jotka etsivät Tyynenmeren Aasian maista koulutussektorin tai julkishallinnon yhteistyökumppaneita
 • Julkishallinnon yksiköt (kaupungit, kunnat) ja järjestöt, joille Aasian maat ovat strateginen painopiste.

Avaintuloksen toimijat ovat kouluttaneet yli 1 200 suomalaisyritysten Aasian projekteihin osallistunutta henkilöä. Yritys on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa myös 56:n suomalaisen pk-yrityksen Aasia-toimintojen avauksia tai liiketoiminnan laajennuksia. Suuryritysten lisäksi Aasia-koulutustemme asiakkaina on ollut yli 150 suomalaista pk-yritystä.

Moni asiakasyrityksemme on osallistunut yhdessä eri ELY-keskusten ja yhteistyöyritystemme kanssa toteuttamiimme 6-18 kuukauden pituisiin Aasian liiketoiminnan kehittämisohjelmiin. Avaintuloksen roolina näissä ohjelmissa on ollut koulutus, Workshop-pohjainen konsultointi, markkinatutkimusten laatiminen, Aasian liiketoimintamatkojen organisointi, partnereiden haku Aasiasta ja osallistujien henkilökohtainen mentorointi. Esimerkkejä tämäntyyppisistä ohjelmista ovat:

 • ChinaLink 1 ja 2 (Tampere)
 • China Trade-projekti (Tampere)
 • Silkkitie-ohjelma (Helsinki)
 • Eteläpohjalaisen osaamisen tuotteistamishanke (Seinäjoki ja Etelä-Pohjanmaan kunnat)
 • Metsä-, rakennus- ja puuteknologia-alan Aasia-osaamisen projekti (Joensuu)
 • Technical Visits China-hanke (Turku)

Työvoimakoulutusohjelmat – Jotta ammattilaiset pääsisivät töihin!

Vuonna 1993 Suomessa oli lama, joka jätti pahat arvet suomalaiseen yhteiskuntaan, yrityksiin ja ihmisiin. Jukka Lahtisen sanoin: ’Mietin keväällä 1993 kuumeisesti, että miten suomalaiset yritykset saisivat senhetkisen vaatimattoman Aasian kauppansa nousuun tilanteessa, jossa melkein kaikelle länsimaiselle teknologialle ja osaamiselle oli hyvä kysyntä Aasiassa. Ehdotin Hämeen työvoimapiirille, että Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus TYT voisi järjestää työvoimapoliittisen aikuiskoulutusohjelman parillekymmenelle työttömälle diplomi-insinöörille ja ekonomille. Ensimmäinen Aasia-ohjelmamme alkoi Hämeenlinnassa vuonna 1993.’

Hämeenlinnan Aasia-projektin onnistumisen ansiosta Avaintuloksen päätuote on jo 25 vuoden ajan ollut 6-8 kuukautta kestävä Aasian kaupan ja liiketoimintakulttuurien työvoimakoulutus. Nämä ohjelmat on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulutetuille, pääasiassa kaupallisen tai teknillisen alan työttömille, jotka kaipaavat työuraansa uusia haasteita ja haluavat ohjelman kautta työllistyä vakituisesti Aasian liiketoiminnan tehtäviin. Hakijoita näihin ohjelmiin on ollut aina moninkertainen määrä suhteessa aloituspaikkoihin.

Osallistujat ovat olleet iältään 20-62 -vuotiaita. Hieman yli 60 % osallistujista on ollut miehiä ja vajaa 40 % naisia. Yli 80 % ohjelmien osallistujista on suorittanut joko kaupallisen tai teknillisen korkeakoulututkinnon. Osa koulutettavista on ollut vastavalmistuneita, mutta osalla on ohjelmaan tullessaan ollut jo vaikuttava kansainvälinen työura takanaan. Koulutusten antia on varsinaisen opetettavan tiedon lisäksi ollut palautteiden mukaan toisten osallistujien ja yritysten kokemuksista oppiminen, rento ja keskusteleva opetustyyli, henkilökohtainen ohjaus ja opintomatka Aasiaan.

Aasia-koulutusten kautta voi hakeutua lähes mille alalle tahansa, yksityiselle tai julkiselle sektorille. Päätavoitteena on luonnollisesti pääseminen mielekkääseen projektityöyritykseen oppimaan asioita työssä ja pysyvä työllistyminen ohjelman päättymisen jälkeen: ’Koulutuksemme käyneet henkilöt työllistyvät hyvin usein myynnin ja markkinoinnin sekä teknistä osaamista vaativiin esimies-, johto- ja asiantuntijatehtäviin. Erityisesti nuoret osallistujamme tai alaa vaihtavat hakevat lähinnä assistentin tehtäviä ja kokemuksen karttuessa etenevät vaativampiin tehtäviin. Osallistujamme ovat päässeet myös hankinnan ja laadunvalvonnan työtehtäviin, jotkut myös rahoitus-, ympäristö- tai hyvinvointitoimialoille ja hyvin usein kansainvälisiin koulutusalan työtehtäviin. Muutama osallistuja on edennyt projektityöjaksonsa jälkeen projektityöyrityksensä toimitusjohtajaksi. Moni osallistuja on innostunut Aasian tarjoamista mahdollisuuksista niin paljon, että he ovat alkaneet yrittäjiksi.’

Avaintulos Oy on toteuttanut tähän mennessä yhteensä 41 Aasian työvoimakoulutusohjelmaa. Ohjelmissa on Aasian kauppaan ja liiketoimintakulttuureihin erikoistava koulutusjakso, 4-5 kuukauden pituinen työssäoppimisjakso, Avaintuloksen kouluttajien johtama liiketoimintamatka Kiinaan ja Hongkongiin sekä osallistujien henkilökohtainen ohjausosuus: ’Ohjelmiemme vaikuttavuustutkimukset osoittavat, että olemme onnistuneet työllistämään näiden ohjelmien avulla jo lähes 600 osaajaa. Työ- ja elinkeinoministeriön virallisten OPAL-palautteiden keskiarvo 10:stä viimeksi toteuttamastamme ohjelmasta on ollut 4.5/5.0. Yhteensä ohjelmissamme on ollut 722 osallistujaa ja 502 projektityöntekijän työssäoppimisjaksolle ottanutta yritystä.’

Aasiaan liittyviä työvoimakoulutusohjelmia olemme toteuttaneet joko Avaintuloksen omina projekteina tai yhdessä paikallisen oppilaitospartnerin kanssa vuosina 1993–2019 seuraavasti:

 • 14 ohjelmaa – Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus TYT
 • 4 ohjelmaa – Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen ammattikorkeakoulu
 • 13 ohjelmaa – Varsinais-Suomen ELY-keskus / Turun ammattikorkeakoulu
 • 8 ohjelmaa – Uudenmaan ELY-keskus
 • 1 ohjelma – Pohjois-Savon ELY-keskus/Pohjois-Savon aikuiskoulutuskeskus/ATC Oy
 • 1 ohjelma – Länsi-Suomen lääninhallitus/Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Avaintulos toteutti 1.10.2018-29.5.2019 Turun ammattikorkeakoulun kanssa kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijakoulutuksen, International Business Expert. Tähän ohjelmaan valittiin 25 osallistujaa. Turun Aasia-ohjelmiin on vuosina 1993-2019 osallistunut 188 henkilöä ja 144 yhteistyöyritystä. Pirkanmaan Aasia-ohjelmiin on osallistunut 305 henkilöä ja 255 yhteistyöyritystä. Vuosina 2015-19 ohjelmiemme työllistymisaste on ollut 70-88 %.

Vuonna 2006 Avaintulos toteutti yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa ensimmäisen Aasia-työvoimakoulutuksensa Gateway to Asian Business FEC 1. Uudenmaan seitsemän Aasia-ohjelman osallistujamäärät ovat vaihdelleet 21-31 osallistujan välillä ja työllistymistavoite, vähintään 70 % osallistujista, on saavutettu kaikissa ohjelmissa: ’Uudenmaan Gateway-ohjelmat ovat muihin työvoimakoulutuksiimme verrattuna erilaisia siltä soin, että Avaintulos on toteuttanut nämä ohjelmat omana työnään ilman paikallista oppilaitosta.’

Ammattikorkeakoulujen Aasia-opetus

 Avaintuloksen Aasia-tiimi on vastannut Metropolia ammattikorkeakoulussa ja sen edeltäjissä (Mercuria Business School ja EVTEK) Aasian kaupan ja liiketoimintakulttuurien opetuksesta vuoteen 2016 saakka vuodesta 1995 alkaen. Ohjelman vastuuhenkilönä on vuodesta 2013 alkaen toiminut Avaintulos Oy:n kehitysjohtaja, FM Susanna Lahtinen. Metropoliassa opiskelijan on ollut mahdollista suorittaa englannin kielellä 5 Aasia-kurssia:

 • Asia-Pacific as a Business Area (5 op)
 • Business in China (5 op)
 • Human and Environmental Challenges of Asia-Pacific (5 op)
 • Sourcing from Asia (5 op)
 • Business in India (5 op)

Avaintulos Oy voi neuvotella myös muiden ammattikorkeakoulujen kanssa Aasian kauppaan ja liiketoimintakulttuureihin liittyvien kurssien tai koulutuskokonaisuuksien toteuttamisesta. Ottakaa yhteys Jukka Lahtiseen, niin järjestämme asiaa koskevan tapaamisen.

Avaintuloksen Aasia-tiimi on toteuttanut vuosina 1993–2016 lyhyt- tai pitkäkestoista Aasia-opetusta 16 ammattikorkeakoulussa: Centria, Haaga-Helia, Häme, Jyväskylä, Kaakkois-Suomi, Kajaani, Karelia, Kymenlaakso, Lahti, Oulu, Saimaa, Satakunta, Savonia, Seinäjoki, Tampere ja Turku. Jukka Lahtinen on pitänyt Aasia-kursseja myös Itä-Suomen, Turun ja Vaasan yliopistoissa sekä Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Aasian kaupan approbatur-koulutus

Vuosina 2002–2003 Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus TYT järjesti yhdessä Kuopion aikuiskoulutuskeskuksen kanssa 21 opintoviikon laajuisen koulutusohjelman Itä-Suomen Aasia-approbatur. Koulutuksen johtajina toimivat Jukka Lahtinen ja TYTin koulutuspäällikkö, KTM Tuija Majuri. Ohjelma oli suunnattu itäsuomalaisten yritysten ja oppilaitosten keskeisille Aasia-toimijoille.

Samanlaajuinen approbaturkoulutus toteutettiin myös Mikkelissä vuosina 2006–2007 yhdessä TYTin Tuija Majurin ja Suomen Nuoriso-opiston koulutuskehittäjän Pauli Haataisen kanssa. Kumpaankin ohjelmaan liittyi Avaintulos Oy:n tuottama 1.5 vuoden pituinen koulutusjakso, Tampereen yliopiston antama todistus yliopistollisen approbatur-arvosanan (21 ov) suorittamisesta sekä Jukka Lahtisen yhdessä Tuija Majurin kanssa johtama 2 viikon pituinen tutustumismatka Thaimaahan, Malesiaan, Hongkongiin ja Kiinaan.

Tällä hetkellä Avaintulos ei ole mukana Aasiaan liittyvässä yliopistollisessa arvosanakoulutuksessa, koska Jukka Lahtinen jäi elokuun 2015 alussa eläkkeelle Tampereen yliopiston markkinoinnin lehtorin ja Asian Studies -ohjelman johtajan tehtävistä 30 vuoden palveluksen jälkeen. Tampereen yliopistossa Aasia-kurssin hänelle suoritti 4 080 opiskelijaa, 72 maasta.

Markkinointi- ja strategiakoulutus

Avaintulos on suunnitellut ja toteuttanut toimintansa aikana toistasataa omatuotantoista tai asiakasyrityksille räätälöityä koulutustilaisuutta. Osa näistä koulutuksista on suunnattu suuryrityksille, mutta olemme järjestäneet koulutusta myös kymmenille pk-yrityksille, oppilaitoksille, kaupunkien ja kuntien hallintokunnille, valtionhallinnon yksiköille ja monien eri toimialojen järjestöille. Avaintuloksen markkinointi- ja strategiakoulutuksen keskeisiä painopistealueita ovat:

 • Yritys- ja markkinointistrategioiden laatiminen. Jukka Lahtisen 45 vuoden aikana kehittämää strategialomaketta on käytetty yli 1 000 organisaation liiketoimintastrategian laatimisessa.
 • Liiketoimintasuunnitelmien analysointi, laatiminen ja kehittäminen (Business Plan -koulutus)
 • Brändi-strategioiden laatiminen ja suomalaisten brändien kansainvälistäminen
 • Palvelukonseptien suunnittelu, toteutus, arviointi ja muutostarpeiden ennakointi
 • Asiakasarvo-ajattelulle perustuva koulutus (Customer Value Co-creation -malli)
 • Innovaatioiden ja osaamisen tuotteistamisprojektit
 • Neuvottelevan myyntityön ja asiakaspalvelun seminaarit
 • Kansainvälisen liiketoimintaympäristön tutkiminen, analysointi ja hyödyntäminen
 • Kansainvälistymisen toimintavaihtoehtojen analysointi ja valinta
 • Teknologian siirtoprojekteissa tarvittava osaaminen

KONSULTOINTITOIMINTA

Olemme konsultoineet 32 vuoden aikana kymmenien suomalaisten yritysten työntekijöitä ja päättäjiä vaativien Aasia-projektien toteuttamisvaiheessa. Myös Aasiaan lähtevien työntekijöiden räätälöity henkilökohtainen konsultointi kuuluu palvelukonseptiimme. Konsultointimme liittyy erityisesti pitkäkestoisiin Aasia-ohjelmiimme, joissa koulutamme ja ohjaamme projektityöntekijöitä ja heidän projektityöyrityksiään. Tutorointitoiminnan tärkein tavoite on edistää koulutettaviemme työllistymistä projektityöyrityksiinsä ja kehittää projektityöyrityksen Aasian liiketoimintoja.

Konsultointipalvelujemme tuottamisessa hyödynnämme 10 Suomessa toimivan aasialaisen ja 15 suomalaisen asiantuntijan yhteistyöverkostoamme samoin kuin eri Aasian maissa työskentelevien 25 kokeneen toimijan verkostoamme. Kaikki Avaintuloksen kouluttajat ja yhteistyökumppanit ovat käytettävissä projekteissamme myös konsultteina, tutoreina ja mentoreina.

AASIA-DELEGAATIOT

Seeing Is Believing

Yksi Avaintuloksen strategisista linjauksista on se, että voimme isännöidä sekä Aasian maista Suomeen tulevien että Suomesta Aasian maihin lähtevien asiantuntijoiden vierailuja. Tällä hetkellä yritykset haluavat tasokkaita tapaamisia ja ovat itsekin valmiita avaamaan ovensa heistä kiinnostuneille vieraille. Yritykset tiedostavat, että elämme jakamistalouden ja digitalisoituneen liiketoiminnan aikaa.

Yksi Avaintuloksen tuotteistettu palvelumuoto on erilaisten Fact Finding -matkojen toteuttaminen ’Avaimet käteen’ -periaatteella. Avaintulos Oy voi operoida kaikki matkaan liittyvät osiot ja vaiheet alkaen minuutin tarkkuudella sovituista tapaamisohjelmista lentolippujen ja majoitusten organisointiin, paikalliskuljetusten järjestämiseen sekä asiakkaan haluamien tapaamiskohteiden ja liikekumppaniehdokkaiden etsimiseen. Palvelukonseptiin kuuluvat myös matkanjohtajapalvelut sekä matkaan liittyvien ruokailujen, viranomaistapaamisten ja kulttuurikohdevierailujen organisointi.

Jukka Lahtinen on tehnyt tähän mennessä 69 liiketoimintamatkaa 10 Tyynenmeren Aasian maahan vieden alueelle omissa delegaatioissaan 1720 suomalaista liike-elämän, julkishallinnon, opetusalan ja järjestötoiminnan ammattilaista. Kohdemaita ovat olleet Etelä-Korea, Hongkong, Indonesia, Intia, Kiina, Malesia, Singapore, Taiwan, Thaimaa ja Vietnam. Susanna Lahtinen on tehnyt 22 Aasian matkaa toimien 12 delegaation matkanjohtajana Kiinassa ja Hongkongissa. Sonja Lahtinen on tehnyt 18 Aasian matkaa toimien 6 delegaation varamatkanjohtajana tai matkan assistenttina.

Monet Aasiaan liittyvät asiat ovat sellaisia, että niitä koskeva päätöksenteko kuulopuheiden pohjalta on epäviisasta – viisasta on sen sijaan mennä paikan päälle katsomaan, mistä yhteistyöpartnereita voisi löytyä. Aasia yllättää jokaisen, ja jokaisella käynnillä kokenutkin Aasian kävijä joutuu toteamaan moneen kertaan, että ’asiat ovat muuttuneet täällä huomattavasti sitten viime käyntini.’

Suurin ja myös tuloksellisin suomalainen delegaatio, jonka Avaintulos on järjestänyt, oli Dannyn konserttikiertue Kiinaan, Guangzhouhun ja Beijingiin, vuonna 1997. Ryhmään kuului 20 taiteilijaa sekä 50 yritysten ja korkeakoulujen edustajaa. Matkan yhtenä tavoitteena oli esitellä suomalaista kulttuuria kiinalaisille, mutta monet delegaation jäsenet edistivät samalla omien organisaatioittensa yhteistyötä kiinalaisten kanssa monissa konserttikiertueen yhteyteen järjestetyissä seminaareissa ja liiketapaamisissa. Matkalle osallistuneiden 16 suomalaisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun edustajat solmivat 21 kiinalaisen yliopiston ja Kiinan Opetusministeriön kanssa järjestetyissä tapaamisissa yli 20 opiskelija- ja opettajanvaihtosopimusta.

Kiertueen aikana Jukka Lahtinen sai varmistetuksi pitkään valmistelemansa Tampereen ja Guangzhoun kaupunkien välisen tärkeän Friendly City -sopimuksen, mikä nousi joulukuussa 2008 arvostetuksi Sister City -sopimukseksi: ’Sister City -sopimus avasi Tampereen kaupungille, alueen yrityksille, oppilaitoksille ja yksityishenkilöille Guangzhoun 14 miljoonan asukkaan kaupungissa ovia, joita yksin toimivan on erittäin vaikeaa saada auki omin päin. Guangzhoun kaupunki on solminut Sister City -sopimuksen vain 30 kaupungin kanssa; näihin kuuluvat muun muassa Los Angeles, Vancouver, Frankfurt, Lyon, Birmingham, Linköping, Fukuoka ja Sydney.’

Vuosina 2004-05 Avaintulos toteutti yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa Eteläpohjalaisen osaamisen tuotteistamisprojektin, johon osallistui 62 eteläpohjalaista yritystä: ’Oppilaitoksessa projektista vastasi koulutuspäällikkö Ari Virkamäki, jonka kanssa suunnittelimme projektiin myös suomalaisen tangon viemisen Kiinaan. Hongkongissa, Guangzhoussa ja Shanghaissa järjestetyt Finnish Tango Eveningit saivat valtaisan suosion, mihin vaikutti paljon solistin, tangoprinsessa Jaana Pölläsen kiinalaisia puhutteleva, taitava esiintyminen. Tango-delegaation aikana toteutettiin myös useita onnistuneita yhteisseminaareja sekä kaupunkien ja oppilaitosten välisiä neuvottelutapaamisia.’ Aasialaiset ovat hyvin kiinnostuneita Pohjoismaiden kulttuureista.

Avaintulos on organisoinut yhteensä 32 aasialaisen asiantuntijadelegaation Suomen vierailua. Eniten delegaatioita on tullut Kiinasta, Malesiasta, Etelä-Koreasta ja Thaimaasta. Näiden vierailujen tärkeintä antia ovat olleet monet tapaamisten seurauksena solmitut yhteiskunnallisesti, poliittisesti ja taloudellisesti merkittävät yhteistyösopimukset sekä maiden korkeakoulujen välillä solmitut yhteistyösopimukset.

KUSTANNUSTOIMINTA

Avaintuloksen ydinliiketoimintana oli vuosina 1985-2007 markkinoinnin, asiakaspalvelun ja Aasian kaupan oppikirjojen kustantaminen ja myyminen. Tällä hetkellä yrityksellä ei ole enää myynnissä omaa kirjatuotantoa.